Lindy Hop    Charleston    Balboa    Shag    Boogie-woogie    Rock�n�roll   

Tane�n� studio Oldies

 

     Tane�n� studio Oldies tvo�� skupina lid�, kter�m u�arovala swingov� hudba a p�edev��m swingov� tanec. T�ikr�t t�dn� se sch�zej� na spole�n� treninky, na kter�ch se v�nuj� v�uce nov�ch krok� jednotliv�ch tanc�, tane�n�m choreografi�m a zdokonalov�n� airstep� (akrobacie). Studio je otev�eno v�em z�jemc�m o tento druh tance. Treninky jsou po��d�ny ve spolupr�ci s lidovou �kolou um�n� v Hranic�ch. P�ev�n� v�t�ina �len� studia jsou z�rove� �leny stejnojmenn� tane�n� skupinu.

     Mezi tane�n� reperto�r studia pat�� tance swingov�ho obdob� prvn� poloviny 20. stolet� a souvisej�c�. Kdo by neznal melodie a tane�n� sc�ny z "film� pro pam�tn�ky", nap��klad Kristi�n, nebo Hotel Modr� hv�zda. Podobn� atmosf�ra prov�z� i tancov�n� v Oldies. Swing je ��asnou hudbou, ��asn�m tancem. �lenov� se z��ast�uj� r�zn�ch spole�ensk�ch akc�, sout��, festival� a workshop�. Studio spolupracuje nap��klad s holandskou kapelou Oldtimers, nebo rakousk�m tane�n�m klubem Some Like It Hot.

     To, �e je swingov� tancov�n� nejen p��jemn� provozovat, ale i sledovat se tane�n�ci sna�� p�edv�st divak�m a host�m r�zn�ch kulturn�ch i sportovn�ch akc�. �lenov�, kter�ch ji� skupinou pro�lo docela dost, se st�le zdokonaluj� jak ve sv�ch kroc�ch, tak v tzv. swingov�m "feelingu". To znamen�, �e se nesna�� pouze odtancovat p�esn� nau�en� krokov� vazby, ale d�t do tance to "n�co", co swing d�l� swingem. K tomu jim pom�haj� mezin�rodn� u�itel�, jejich� workshop� a semin��� se ��astn�.

    Stejn� tak se o kouzlu swingu, prost�ednictv�m tane�n� skupiny Oldies, mohou p�esv�d�it i n�v�tevn�ci a sout��c� na tane�n�ch sout��ch, kter�ch se Oldies ��astn�. Velmi atraktvn� jsou pro v�echny r�zn� airstepy, kter� Oldies p�edv�d�. Mimo to jsou cel� choreografie stav�ny pr�v� tak, aby tane�n�ci splynuli s hudbou a tvo�ili tak dal�� ��st (n�stroj) big bandu, hraj�c�ho tak chytlav� melodie.

    A aby toho nebylo m�lo, tak ka�d� l�to tr�v� ��st �len� na tane�n�m t�bo�e, kde p�ed�v� sv� zku�enosti a v�domosti mlad� generaci tane�n�k�. Je a� s podivem, jak se ml�de�, kter� sem p�ij�d� p�ev�n� za modern�mi druhy tance, velmi rychle adaptuje a p��jme swing za sv�. Velmi obl�ben� jsou jazzov� sestavy, kter� p�ech�z� z roku na rok a jsou st�le znova a znova vy�adov�ny.

    A� ji� se tedy s v�mi �lenov� Oldies setkaj� kdekoli, v�zte, �e se budou v�dy sna�it v�m p�edv�st to nejlep�� z toho co um�, p��jemn� v�s pobavit a ty tancechtiv� nau�it dobr�m z�klad�m, na kter�ch si budou moci vybudovat sv�j swingov� styl.

COPYRIGHT Oldies 2000-2009